Privacy policy

Stichting Survento Evenementen Surhuisterveen (SES) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting SES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  2. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor uw doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting SES zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy of, in algemener zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Team Surventobrass

info@surventobrass.nl